دستگاه لمسی ثبت شماره موبایل مشتریان

4,980,000 تومان

?امکان ثبت تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و تاریخ سررسید بصورت همزمان با دریافت شماره

?امکان ثبت کد ملی، کد عضویت و مبلغ خرید بصورت همزمان با دریافت شماره

?امکان تفکیک جنسیت مشتریان همزمان با دریافت شماره

?امکان دسته بندی مشتریان همزمان با دریافت شماره ( کلی، تکی فروشی / رنگ / سن / نوع خرید)

? امکان تعریف بی نهایت سناریوی پیگیری مشتریان بعد از ورود شماره